GPAnalytics és una aplicació d'anàlisi de dades o business intelligence que resol la necessitat generada per les plataformes relacionades PerformanceG3 i GPA, ja que permet visualitzar la vasta quantitat de dades que es generen en elles.

Aquesta informació arreplega tots els processos de presa de decisions i millora de cadascun dels serveis oferits per les xarxes de tallers d'automoció.

GPAnalytics permet crear de forma dinàmica anàlisis visuals a partir de 12 tipus de gràfiques, incloent visualitzacions geolocalizadas, amb més de 100 variables de les citades plataformes.

Dissenyada per a facilitar la visualització i facilitat d'ús s'ha implementat en Angular 5 i Node.js 8 donant el salt a TypeScript 2.6 per a una estabilitat major al mateix temps que es manté un rendiment alt i molt baixes necessitats d'infraestructura malgrat el volum de dades i complexitat.

Desenvolupat per al conjunt de serveis digitals de Gestió Postvenda Automoció.

Gráficas personalizadas
Gráficas personalizadas

Los usuarios pueden definir las gráficas que mostrar y combinar a partir del basto conjunto de datos que extrae GPAnalytics de las plataformas PG3 y GPA, consituyendo una plataforma ETL (Extract, Transform and Load) independiente.